Corona maatregelen tijdens wedstrijden

 

Maatregelen sporthal

Beste sport- en beweegaanbieder,

 

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september 18.00 uur voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs.
Daarnaast gaan de sportkantines in deze periode dicht.
Wat deze maatregels betreft, is het primaire doel om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Groepsvorming na het sporten moet voorkomen worden. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
Reden ook dat er geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) wordt toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;
Vanzelfsprekend is het advies om het aantal chauffeurs tot een minimum te beperken.
Wat het weren van publiek betreft: ons advies is om dit tot het takenpakket van jullie coronaverantwoordelijke(n) te maken, naast uiteraard goede communicatie hierover via de voor jullie gebruikelijke kanalen. Verder is het goed te weten dat er voor sportgelegenheden een uitzondering geldt op het gestelde maximum van 30 en 40 personen per afzonderlijke ruimte (resp. voor binnen- en buitensportaccommodaties). Na afloop van de sportbeoefening gelden deze maxima wel. Dus het is de bedoeling dat men na afloop van de trainingen en wedstrijden de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

 

Voor de sportbeoefening blijven verder de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden meer te houden. Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.
Het protocol verantwoord sporten wordt zo snel mogelijk aangepast. Zolang dat niet het geval is, geldt het huidige protocol, uiteraard met in achtneming van de beperkingen en maatregelen m.b.t. publiek en sportkantine. Aanvullend op het protocol verantwoord sporten gelden voor de organisaties die gebruik maken van onze binnensportaccommodaties natuurlijk nog onze (tijdelijke) corona-huisregels binnensportaccommodaties bv SPORT.
Wellicht niet voor ieder van u van toepassing, maar mocht u gebruik maken van een binnensportaccommodatie welke in ons beheer is, dan dient u deze corona-huisregels op te volgen. 

 

Ons Protocol verantwoord sporten is van kracht tijdens uw bezoek aan onze locaties. De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting.