Ivm het sluiten van de sporthal, is er de komende periode geen training mogelijk. 


Zaalwacht


Zaalwacht Recreanten Dorpencompetitie

Algemeen

Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal De Heechfinne in Ferwerd. De teams die de eerste wedstrijd spelen, zetten met elkaar de netten op. De teams die het laatst op het betreffende veld spelen, ruimen weer op. Het eerstgenoemde team zorgt voor de wedstrijdbal. Voor het inspelen eigen ballen meenemen.

Taken van de zaalwacht:

1. Wedstrijdformulieren klaar leggen. De beheerder heeft de wedstrijdformulieren.
2. Er voor zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen, de teams aansporen, de netten opbouwen (eventueel zelf meehelpen) en de scheidsrechter oproepen en eventueel aanmanen om te beginnen.
3. Voor een vervangende scheidsrechter en teller zorgen als deze verstek laat gaan.
4. Bij tijdelijke afwezigheid van de scheidsrechter (bv. douchen) de zaalwacht alvast de toss
verrichten en desnoods beginnen met fluiten.
5. Tijdens de wedstrijden dient er steeds iemand bij de wedstrijdtafel te zijn.
6. Men dient de orde in de zaal te handhaven. Er mag tijdens de wedstrijd niet worden ingespeeld naast of achter de speelvelden (De zaalwacht heeft het recht de bal in te nemen).
7. Na afloop van de wedstrijden de formulieren binnen 24 uur opsturen naar de wedstrijdleiding. Een enveloppe is bij de formulieren aanwezig.

Zaalwacht Rayon

Taken van de zaalwacht en de indeling

1. Een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 
Tevens dient er constant iemand beschikbaar te zijn om taken (indien nodig) uit te voeren.
2a. Het thuisspelende team legt de wedstrijdformulieren op de wedstrijdtafel.
2b. Indien nodig thuisspelende team(s) wijzen op hun plichten. Is het team niet tijdig aanwezig dan hun taak overnemen (dit melden bij de wedstrijdleiding).
2c. Erop toezien dat de wedstrijdformulieren op tijd worden ingevuld.
2d. In sporthallen welke scheidingsnetten hebben dient de zaalwacht deze netten aan te brengen en op te ruimen.
3. De wedstrijden op tijd laten beginnen. Mocht een scheidsrechter zijn/haar eigen wedstrijd 
nog niet hebben beëindigd, de desbetreffende teams als zaalwacht verzoeken om in te spelen, de spelerspassen controleren etc., zodat wanneer de scheidsrechter aanwezig is, 
de wedstrijd direct kan beginnen.
4. Als de scheidsrechter niet opkomt dagen, zorgen voor een ander.
5. Bespreek met een gedeelde zaalwacht hoe laat je het overneemt!!
6. Na de wedstrijden opruimen van het materiaal

LET OP!!

7. De gecontroleerde wedstrijdformulieren moeten binnen 2 x 24 uur in het bezit zijn van:
Dhr. H. Hageman, J.Rinckestrjitte 11,8851 ED Tzummarum
8. Bij problemen NIET op de wedstrijdformulieren schrijven (dit mag alleen de scheidsrechter doen). Problemen even apart vermelden en bijvoegen.
De zaalwacht ziet er op toe dat de orde in de hal wordt gehandhaafd en de voorwaarden waaronder de hal wordt gehuurd, voorzover het de regels betreft vermeld onder voorwaarden zaalhuur, worden nagekomen.